Våra cases

"Gisys har lång erfarenhet av att arbeta med uppdrag inom vård och omsorg. Här beskrivs några av våra främsta projekt inom området." Robert Olsson, VD GISYS AB

Webbformulär

Webbformulär används inom alla typer av vårdverksamhet; öppenvård, slutenvård, primärvård och psykiatri.

Syftet med webbformuläret är inte att ersätta samtalet med läkaren utan att underlätta det. Många patienter uppskattar att få frågorna i förväg så de kan fylla i formuläret i lugn och ro. Läkaren får en bra överblick och kan koncentrera sig på det viktiga i patientmötet, säger Robert Olsson.

Idag finns en formulärbank med cirka 200 medicinskt och kliniskt godkända formulär utformande utifrån vårdgivarnas aktuella behov.

Många inom vården har konstaterat att webbformulären eliminerar tidsödande pappersarbete. De pappersformulär som användes förr, fylldes i olika av vårdtagarna och gav merarbete i form av instansning, inskanning och arkivering. Det var mycket dubbelarbete. Ibland kom något formulär bort:

- Pappershanteringen var både tungrodd och kvalitativt osäker.

Erfarenheten av Webbformulären är också att många vårdtagare lägger tid på att tänka igenom sina svar. Inte minst inom psykiatrin har man noterat att många patienter uppskattar webbformulären. Webbformulären ger även viktiga vårddata som kan komma till användning på andra sätt:

- Ur forskarsynpunkt är formulären en värdefull källa till vårddata som är åtkomliga och kan bearbetas på helt andra sätt än de gamla pappersformulären, säger Robert Olsson.

Vill du veta mer om hur Webbformulär underlättar kvalitativ vård?

Mejla oss din fråga så återkommer vi till dig: robert.olsson@gisys.se

Tidseffektivt
Snabbt att anpassa
Kvalitetssäkrat

SALA - Säkra patientens integritet

All vård bygger på förtroende mellan patienter och vårdgivare. Därför är det viktigt att den information som finns om varje patient inte kommer i orätta händer. Patientens integritet måste alltid gå först. SALA är verktyget som hjälper Region Stockholm med detta.

Alla verksamhetschefer eller motsvarande är också enligt lag ansvariga för att journalöppningar i ett elektroniskt journalsystem regelbundet blir granskade. För att underlätta detta har vi tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett system för automatisk logganalys – SALA.

Med hjälp av SALA hämtas regelbundet uppgifter om journalöppningar av ett antal slumpmässigt utvalda användare på respektive enhet. Sedan bearbetas dessa loggar utifrån en rad kriterier och resultatet presenteras via ett webbgränssnitt.

För vården innebär SALA ett snabbare och mer träffsäkert system. I applikationen kan ansvariga på varje enhet sedan på ett överskådligt sätt se om journalöppningarna förefaller legitima eller om de behöver granskas vidare. Verktyget ger med andra ord bra vägledning för att patienternas integritet skyddas.

SALA har också visat sig ha en preventiv effekt då personalen är mer eftertänksam när de öppnar journaler. I dag analyserar SALA över 600 000 journalöppningar varje månad inom Region Stockholm.

–För vården är SALA ett snabbt och träffsäkert system som underlättar granskning av journalöppningar som inte varit möjligt annars. Baserat på de kriterier som finns i systemet analyserar och graderar SALA de journalöppningar som gjorts, säger Gurra Borssén, Objektspecialist, Stockholms läns sjukvårdsområde.

Säkra patientens integritet
Snabbt och träffsäkert
Preventiv effekt

Webbformulär i praktiken

Södersjukhuset gjorde hälsodeklarationen inför operation digital. Det har gett sjukhuset bättre koll på informationen och patienterna en enklare ifyllningsprocess. Nu rullas lösningen ut på bred front. Alla som är i behov av en operation får fylla i en hälsodeklaration. På Södersjukhusets kvinnoklinik jobbar man med deklaration på webben. Istället för att få ett pappersformulär hemskickat med posten får patienten inloggningsuppgifter till ett webbformulär. Fördelarna är många. – Förut kunde många patienter glömma att fylla i formuläret i förväg. Nu får vi in uppgifterna i god tid inför operation och dessutom är det ordning och reda. Det gör att vi kan bedöma behoven i god tid. Patienter som i övrigt är friska kommer att kunna bedömas via hälsodeklarationen och behoven av förbesök kommer att minska, säger Charlotte Stangvik, systemförvaltare och objektspecialist för webbformulär på Södersjukhuset. Den digitala hälsodeklarationen är ett webbaserat verktyg som Gisys har utvecklat. Det innehåller två delar – en för personalen och en för patienten. Uppgifterna matas direkt in i webbläsaren och skickas därefter in till personaldelen av systemet, där de förs över till journalsystemet. För att undvika dubbelarbete har man tagit bort möjligheten att fylla i formuläret på det traditionella sättet via pappersformulär. Patienter som inte har, eller inte vill använda, dator kan få hjälp med att fylla i alla uppgifter per telefon eller med hjälp av en patientdator som finns på sjukhuset. – Reaktionerna har överlag varit mycket positiva. De flesta patienter säger att det känns modernt och att det är enkelt att använda webbformuläret, säger Charlotte Stangvik.

Enklare
Modernt
Ordning och reda