Business Intelligence system – skapa verksamhetsnytta från datainsikter

Business Intelligence system är system som samlar data från flera olika datakällor. Läs om hur din verksamhet kan dra nytta av Business Intelligence på Gisys.

Vad är Business Intelligence system?

Business Intelligence som förkortas BI, är system som omvandlar big-data till
handlingsbar information för företag och organisationer. Informationen som BI
tillhandahåller ligger sedan till grund för strategiska beslut som fattas inom
verksamheten.
Med big-data menas stora datamängder som samlats in och som kräver
komplex teknik för att bearbetas.

Så fungerar det

Med hjälp av Business Intelligence system kan du hantera och bearbeta stora
datamängder från olika datakällor och visa resultat som är både enkla att förstå
och att dela med sig av till andra. För att göra det enkelt förklarar vi Business
Intelligence i fyra steg i nästa stycke.

BI i fyra steg

1. Lagrar och omvandlar data

I Business Intelligence-verktyg används oftast en metod som kallas för ETL. ETL
står för “Extract, Transform, Load” vilket på svenska blir “Utdrag, Omvandla, Läs in”.
Det betyder kort och gott att BI samlar in data från olika datakällor. Sedan
omformas och omvandlas datan för att efter det presenteras i samlad form till
dig som användare.

2. Identifierar trender och avvikelser

För att effektivt analysera datan som samlas in används vanligtvis
automatisering. Automatiseringen kan identifiera mönster och avvikelser i
insamlad data och ge värdefulla insikter om verksamheten.
Det finns ofta flera olika sätt att läsa av data på i BI-verktygen, till exempel som
beskrivande, statistiska, undersökande och förutsägande modeller.

3. Presentera resultat med datavisualisering

För att analysera ditt resultat använder BI datavisualiseringar. Du kan bland annat
läsa data genom diagram, grafer och kartor. Datavisualiseringar gör datan mer
lättbegriplig och genom att bara läsa av ett diagram kan du få en snabb inblick i
hur det går för verksamheten just nu.

4: Ta snabba beslut och vidta åtgärder

Business Intelligence förser dig med realtids-rapporter som gör att du snabbt kan
identifiera både möjligheter och brister i det som sker i stundande minut.
Det möjliggör snabba strategiska ändringar för att anpassa verksamheten efter
hur marknaden beter sig. Likaså kan du identifiera och lösa eventuella
kundproblem på studs utan att det ska hinna påverka verksamheten eller
kundens uppfattning allt för mycket.

Skillnaden på modern BI och traditionell BI

Business Intelligence har funnits med oss ett bra tag. Metoden som vi pratar om
idag är en modern version av den tidigare traditionella BI-metoden.
Traditionell BI var ett system som delade värdefull information inom verksamheter
och organisationer. Den moderna metoden har tagit BI till nästa nivå genom att
omvandla den viktiga information som samlas in till värdefulla affärsinsikter
genom data.
Modern BI samlar in data från pålitliga plattformar och ger företag och
organisationer ytterligare möjligheter till snabba insikter som bidrar till fortsatt
utveckling av verksamheten.

Nyttan med Business Intelligence

BI visar både historisk och dagsfärsk data, vilket hjälper dig att ta fler och bättre
strategiska beslut inom din verksamhet. Business Intelligence skapar värde för
företag och organisationer genom att både ställa frågor till – och besvara frågor
om – den insamlade datan.
När den insamlade datan används och analyseras på rätt sätt kan många
lönsamma beslut fattas. Business Intelligence kan bidra till ökad effektivitet,
snabbare identifiering av problem och identifiering av nya marknadsområden att
inta för att öka verksamhetens tillväxt.

Skapar värde inom flera områden

I följande stycken ger vi exempel på områden som BI kan skapa värde inom i din
verksamhet.

Större inblick i kundupplevelsen

Med BI får du tillgång till all kundinformation på en och samma plats. Du kan
analysera vilka områden som påverkar kundens engagemang för att lägga
resurserna på rätt ställe.

Förbättrad drift

Genom automatiserade processer och analyser, som annars hade gjorts
manuellt, kan du öka produktiviteten inom verksamheten.

Vinstgivande marknadsföring och försäljning

Genom dataanalys kan du få insikter från dina försäljnings- och
marknadsföringsaktiviteter. Du kan analysera kundresan och
konsumentbeteendet för att förstå din målgrupp och göra framtida aktiviteter
ännu bättre och mer lönsamma.

Ekonomi

Genom anpassade instrumentpaneler kan du få en tydlig bild av verksamhetens
ekonomiska nuläge. Du kan också granska tidigare data för att bedöma risker och
förutse potentiella utvecklingsriktningar.

Effektiv lagerhantering

Rapporterna från den automatiserade dataanalysen kan hjälpa dig att förbättra
lagerhanteringen inom din verksamhet. Genom datan kan du till exempel utläsa
när antalet beställningar kommer att öka och se till att tillräckligt med personal
finns på plats.

Säkerhet och efterlevnad

BI hjälper dig att centralisera data, för att skapa transparens och tillförlitlighet.
Det hjälper dig att identifiera säkerhetsproblem och eventuella fel samt minskar
efterlevnadsrisken inom verksamheten.

Utmaningar

När du börjar arbeta med Business Intelligence finns det några utmaningar som
du kommer stå inför. Kanske inte alla, men säkerligen någon av dem.

Brist på kompetens

Kunskapen i att kunna se sambandet mellan den insamlade datan och
potentiella affärsmöjligheter är inte någonting man föds med utan det kräver
mycket träning. Om ni inte har denna kompetens inom verksamheten sedan
tidigare kan det till en början vara en utmaning att analysera datan på egen
hand.

Saknar viljan att lära sig

För att använda big-data är det viktigt att ledningen och medarbetarna är villiga
att lära sig. Om man inte tycker att det man lär sig om är roligt eller intressant är
det svårt att ta in informationen och applicera den i verkligheten.

Skral inblick i organisationen

För att lyckas analysera och ta fram hållbara strategier utifrån datan behöver du
ha god inblick i organisationen. Du behöver förstå hur beslutsprocesser går till
men också hur företagskulturen ser ut och är.

Saknar förståelse för teknik

Att navigera mellan olika datakällor kan vara en utmaning, och det kan hända att
datan som samlats in är ostrukturerad. Därför är det viktigt att personerna som
arbetar med big-data inom verksamheten har en god förståelse för dels samtliga
datakällor men också för tekniken överlag.

Är din verksamhet i behov av ett Business Intelligence system?

De flesta verksamheter kan dra nytta av ett BI-system för att på olika sätt öka
lönsamheten, vare sig ni vill öka försäljningen eller få mer effektiva processer.
Ett Business Intelligence-system ger dig snabb inblick i hur det går för
verksamheten, baserat på de nyckeltal som ni har satt upp i förhållande till era
verksamhetsmål. Det gör det enkelt för dig att fatta handlingskraftiga beslut
baserat på både historisk och dagsfärsk data, samtidigt som din verksamhet inte
hamnar på efterkälken i dagens snabbt föränderliga samhälle.
Vill du veta mer om hur du kan utveckla din verksamhet på bästa sätt? Varmt
välkommen att kontakta oss på Gisys!

Jobba som Business Intelligence-utvecklare

Som Business Intelligence-utvecklare arbetar du med att analysera data och
rapporter i relation till verksamhetens syfte och mål.
Du arbetar med att hitta värdefulla insikter men också med att identifiera risker –
allt för att hitta en hållbar och lönsam väg framåt. En BI-utvecklare analyserar
uppsatta nyckeltal för att ta fram datastrategier – det är därför mycket vanligt att
utvecklaren arbetar nära verksamhetens ledningsgrupp eller beslutsfattare.
När du arbetar inom BI är du expert på att se potentiella förbättringsområden
samt har stenkoll på omvärldsbevakning, stundande trender, konkurrenternas
aktiviteter och andra påverkningsfaktorer.

Viktiga egenskaper

Som BI-utvecklare behöver du vara bra på att kommunicera. Du kommer att ha
mycket kontakt med andra människor, vilket gör att du behöver vara bra på att
själv göra dig förstådd, men också förstå vad andra menar. Samtidigt är det
viktigt att ha ett riktigt öga för de mindre detaljerna. När du analyserar data kan
det finnas små faktorer som är avgörande för att din analys ska vara korrekt –
och därmed din strategi vara korrekt. Att missa minimala delar i analyserad data
kan påverka hela resultatet.

Vilken utbildning krävs?

För att bli en Business Intelligence-utvecklare behöver du en eftergymnasial
utbildning, antingen på yrkeshögskola eller universitet. Du kan bland annat läsa
statistik och system- eller datavetenskap.

Framtidsutsikter

Framtiden för Business Intelligence är ljus. BI är ett högaktuellt ämne som
utvecklas mer och mer för var dag som går. Både nationella och internationella
verksamheter är i behov av personal med kompetenser inom området, vilket ger
dig goda möjligheter till att arbeta utomlands om det är någonting du vill.

Gisys – en trygg arbetsplats för dig som vill arbeta med Business Intelligence

Vill du arbeta inom Business Intelligence? Gisys erbjuder en trygg arbetsplats där
flexibilitet, leveranssäkerhet och personlig engagemang ligger i fokus. Här får du
vara med och utveckla moderna användarvänliga IT-lösningar som effektiviserar
våra kunders arbetsvardag. Läs mer om våra lediga tjänster! https://gisys.se/sok-jobb/