Digitalisera din verksamhet

Att digitalisera din verksamhet kan ge positiva effekter som ökad kundupplevelse, minskade kostnader och mer effektiv produktion.

Man kan faktiskt säga att digitaliseringen är en revolution där vi förflyttar oss från
ett analogt till ett digitalt samhälle. Det har på något sätt blivit en del av allas vår
vardag, och som vi på olika sätt behöver adapta till. Men trots att vi alla är väl
medvetna om detta nya vanliga kan det vara svårt att veta vilka möjligheter som
digitaliseringen medför och vad det kan betyda för utvecklingen av en
verksamhet.

Vad innebär digitalisering?

Digitalisering innebär att vi med hjälp av teknologiska processer kan tillföra
funktionalitet som leder till förbättring. Genom digitalisering kan verksamheter
utveckla befintliga produkter och tjänster men också uppfinna nya digitala
innovationer som skapar värde för slutanvändaren.

Varför är en digitalisering värdefullt?

Det finns många anledningar till varför en digitalisering kan vara värdefull. För att
såväl vara attraktiv och relevant på marknaden som att hänga med i
utvecklingen och inte hamna på efterkälken gentemot konkurrenterna.
Digitaliseringen är ingen trend som kommer att blåsa förbi, utan en framtid som
vårt samhälle rör oss mot mer och mer. Som arbetsgivare är det också viktigt att
leva upp till de förväntningar som dina arbetstagare har på dig. Att undvika
digitaliseringen riskerar faktiskt att personal söker sig till mer innovativa
verksamheter där de får chans att utvecklas i takt med resten av Sveriges
samhälle.

4 fördelar med att digitalisera din verksamhet

1. Förbättra dina traditionella affärsmodeller och hitta nya
lösningar

Att verksamheter som dragit nytta av internet och digitaliseringen har nått stora
framgångar råder det ingen tvivel om. Genom digitala modeller kan du förenkla
arbetsprocesser gentemot leverantörer, kunder och partners. Självklara exempel
på digitalisering är den digitala handeln. Allt fler traditionella aktörer flyttar sina
verksamheter till egna plattformar för att fortsätta bedriva sin verksamhet och
sköta bland annat returhantering och kundkontakt digitalt. Genom digitalisering
behöver du inte bara förbättra dina befintliga processer utan du kan utveckla nya
lösningar inom verksamheten som uppfyller dina kunders behov. Om du är riktigt
skicklig kan du även hitta lösningar som ännu inte finns på marknaden. Genom
digitaliseringen kan du sedan snabbt sprida information om din nya produkt eller
tjänst och generera fler intäkter till verksamheten.

2. Möjliggör en smartare verksamhet

Genom tekniken moderniserar och effektiviserar du din verksamhet samtidigt
som du säkerställer datasäkerhet och kostnadseffektivitet. Att investera i
moderna lösningar kan förenkla arbetet för dina medarbetare vilket ger dem mer
tid till att vara kreativa, innovativa och utveckla verksamheten. I sin tur tar
förenklade processer dig närmare din kund vilket möjliggör snabbare affärer.
Digitaliseringen kan också hjälpa till att förbättra den industriella processen. Den
bidrar till energibesparingar och kan hjälpa till att skapa produkter av hög kvalitet
som snabbt kommer ut på marknaden.

3. Var konkurrenskraftig inför nya generationer

Millennials har vuxit upp i en digital värld, det dem som nu träder in på
arbetsmarknaden och det är dem som kommer bli, om de inte redan är, dina
potentiella kunder. Generation Z interagerar med verksamheter och handlar det
mesta digitalt, snarare än att besöka en galleria. Per automatik ställer
generationen höga krav på sina arbetsgivare att även dem ska vara lika
innovativa – eftersom att det är det som de är vana vid, vet och kan. Så, för att
låta verksamheten följa med i utvecklingen på arbetsmarknaden och för att
finnas där de nya potentiella kunderna finns är en digitalisering att överväga.

4. Förbättra kundupplevelsen

Digital statistik kan hjälpa dig att få en stor förståelse för dina kunders upplevelse
av din verksamhet. Du kan dels se hur personer interagerar på dina plattformar,
vad de interagerar med på dina sociala kanaler och hur de pratar om din
verksamhet med andra. Med hjälp av detta kan du snabbt få information om vad
du gör bra- och vad du kan göra bättre för sedan utveckla det inom
verksamheten.

Vilka utmaningar finns det med att digitalisera en
verksamhet?

Trots alla fördelar som väger tungt är det viktigt att du förbereder dig på de
utmaningar som du samtidigt måste tackla. Här lyfter vi exempel på eventuella
nackdelar som du bör ha i åtanke inför din digitalisering.

Slutanvändaren glöms bort

Idén på spännande funktioner och imponerande teknik är minst sagt lockande,
men du måste fundera på vad er digitalisering kommer att skapa för nytta för just
era användare. Din digitalisering ska inte bara vara smart och effektiv utan
arbetet ska spegla det avsaknade behovet och skapa mervärde för er och era
kunder. Med det sagt är det viktigt att ta hänsyn till människans, eller
slutanvändarens roll i det hela. Analysera och ta reda på hur arbetet eller
processen ser ut idag, identifiera brister och fundera på vilka förbättringar som
skulle underlätta för både er och slutanvändaren.

Rädsla för att förändra

Att människor mår bra i miljöer de känner igen och är trygga i är biologiskt. Varför
ska man förändra någonting om det redan fungerar bra som det är? Men kuraget
att förändra är vital för att driva en verksamhet framåt. Trots din trygga punkt
måste du våga tänka utanför boxen, se bortom horisonten och våga forma om
för att vinna. En digitalisering är trots allt ingen förändring som skulle ta bort vilka
ni är, det är en omstrukturering som förbättrar både interna och externa
processer.

För höga eller orealistiska förväntningar

I den digitala världen går det mesta väldigt snabbt. Men det gäller att ha is i
magen när det kommer till att analysera den förändringsprocess du och din
verksamhet genomgår. Även om digitaliseringen skapar nya möjligheter som i
sinom tid ska förbättra verksamheten kommer det inte att ske på studs. Det är
viktigt att du kontinuerligt identifierar förbättringsområden och utvärderar era
processer under tidens gång.

Brist på förståelse för det digitala ekosystemet

Många som genomgår en digitalisering missar vikten av att förstå det digitala
ekosystemet. Det digitala ekosystemet handlar om hur olika digitala funktioner
tillsammans uppfyller ett behov för att driva ett önskat resultat. Till exempel hur en
verksamhet arbetar parallellt med digitala verktyg och processer, samarbeten
med influencers eller innehållsproduktion på webbplatsen. För att lyckas med
digitaliseringen är det viktigt att förstå hur ekosystemet fungerar – för att nyttja
det på bästa sätt.

Vad behöver du tänka på inför en digitalisering?

Ha en klar vision

Visionen skapar en tydlig bild för vad du vill uppnå med din digitalisering –
den ligger också till grund för de strategier som ska tas fram för att få
förändringen att ske. I sin tur behöver visionen för digitaliseringen också gå
hand i hand med verksamhetens primära vision, för att även där driva
digitaliseringen i samma riktning som verksamheten i stort strävar mot.

Avdramatisera begreppet digitalisering

Trots vår digitala värld låter begreppet digitalisering för många väldigt komplext
och skrämmande. Försök istället att avdramatisera digitaliseringen genom att
påminna dig om de fördelar som det medför. Föreställ dig att du tar allt
tidsödande traditionellt pappersarbete och stoppar in det i en låda som
automatiskt sorterar och lagrar allting åt dig. Kort och gott kan du genom
digitaliseringen spara mer tid åt att utveckla verksamheten och skapa mervärde
för kunderna.

Involvera hela verksamheten i digitaliseringsprocessen

Det är inte bara ledningen eller beslutsfattarna som vet vad verksamheten
behöver. Samtliga medarbetare har sitt finger med i spelet och känner
verksamheten utifrån sitt jobb, sin roll och sina unika erfarenheter. Det är därför
betydelsefullt att involvera alla inblandade och få höra allas åsikter, tankar och
idéer som kan bidra med värde till digitaliseringens framgång.

Välj en pålitlig leverantör

Eftersom att digitaliseringen är ett ständigt pågående arbete är det viktigt att
välja en leverantör som både hjälper till före och efter digitaliseringen. Även när
leverantören levererat det som förväntats så kommer inte ni att kunna göra
analyser eller hitta förbättringspunkter förens efteråt. Det är smart att återgå till
samma leverantör inför projekt då de förstår och känner både er och er
verksamhet, och med det sagt förstår vart ni vill, vad ni förväntar er och vad som
borde vara nästa steg eller lösning i processen.

Hur vet du om din verksamhet behöver
digitaliseras?

Förutom att leva upp till förväntningarna hos dina kunder och medarbetare finns
det flera andra anledningar till att digitalisera en verksamhet. Några exempel är;
● För gammal och oanvändbar webbplats
● Uråldriga datorsystem som tar mycket tid att hantera
● Många säkerhetsbrister som ni hanterar manuellt
● Kundupplevelsen behöver bli mer effektiv
● Du vill att verksamheten ska växa i framtiden
● Du vill införskaffa och hantera data men vet inte hur

Påbörja ditt digitaliseringsarbete

För att din digitalisering ska vara hållbar räcker det inte med att bara investera i
en digital lösning utan du behöver en långsiktig, konkret plan framåt. Gisys hjälper
dig att ta fram en digitaliseringsstrategi för hur den digitala tekniken och
infrastrukturen specifikt bör integreras – på ett sätt som leder till ökad effektivitet
och affärsnytta i din verksamhet.

Kontakt: https://gisys.se/kontakt/