Förändringsledning – vad är det?

Vad är förändringsledning och hur fungerar det i praktiken? Läs mer om jobbet som förändringsledare hos Gisys.

Arbeta med förändringsledning – förändring som skapar värde

Vad är förändringsledning?
Förändringsledning innebär att leda individer, grupper och organisationer genom en
förändring – från nuläget till det önskvärda framtida läget som verksamheten strävar
efter.
Det kan handla om allt ifrån att förändra organisationens kultur och värderingar
till att implementera en ny strategi eller ett nytt arbetssätt inom verksamheten.

Vad gör en förändringsledare?
Förändringsledarens uppgift är att få de inblandade att förstå varför en
förändring är nödvändig, för att sedan motivera samtliga inblandade till att
genomföra förändringen.
Som förändringsledare planerar du arbetet inför förändringsprocessen, du driver
processen framåt och ser till att verksamheten tar sig i mål på ett lönsamt och
hållbart sätt.
Man kan säga att en förändringsledare påminner om en projektledare – men att
förändringsledaren lägger mer fokus på människan och på att skapa positiva
beteendeförändringar hos den berörda individen.

Viktiga uppgifter hos en förändringsledare

 • God kommunikation skapar delaktighet
  För att alla ska förstå varför förändringen bör ske och få engagemang för att
  bidra till att förändringen genomförs behöver du som ledare ha en god
  kommunikationsförmåga. Du kan aldrig vara tillräckligt tydlig med varför
  förändring är nödvändig, därför bär du kontinuerligt arbeta med att påminna
  medarbetarna om just detta.
  Alla personer fungerar olika och tar till sig information på olika sätt. Du behöver
  därför använda olika kommunikationsvägar för att nå fram med ditt budskap –
  både formellt och informellt, såväl i kafferummet som på intranätet. När du
  öppnar upp för dialog ökar du både delaktigheten och engagemanget inom
  verksamheten.
 • Förstående för andra människors perspektiv
  Ledaren ska identifiera möjligheter, utmaningar och anpassningar som berör
  både ledaren själv och verksamheten under förändringen.
  Som förändringsledare behöver du ha lätt för att förstå- och sätta dig in i andra
  människors perspektiv. Du måste ha en god inblick i hur förändringen kommer att
  påverka de inblandade både i början, under och efter processens gång.
 • Tydligt ledarskap som banar vägen
  För att genomföra förändringen behöver det finnas en tydlig ledning.
  Du som förändringsledare ska visa vägen, följa upp under tidens gång och ställa
  rimliga krav på alla inblandade. Du måste aktivt vägleda medarbetarna genom
  tydlig handledning av förändringarna.
 • Förklara och konkretisera nyttan med förändringen
  För att medarbetarna ska förstå vad förändringen innebär för dem måste du
  översätta förändringens betydelse i relation till deras vardagliga arbete.
  För att skapa en större förståelse kan du använda konkreta exempel eller
  hypoteser. Du kan också försöka anpassa budskapen för att skapa medvetenhet,
  motivation och drivkraft för förändringen hos varje individ.
 • Övertyga medarbetarna för långsiktigtengagemang
  Som vi nämnt tidigare är det viktigt att varje medarbetare är delaktig i
  förändringen för att den ska bli bestående.
  För att medarbetarna ska vara öppna för att förändra sitt sätt att arbeta på
  behöver de känna motivation inför förändringen. Långsiktigt engagemang byggs
  inte upp genom påföljder eller belöningar.
  Som förändringsledare behöver du övertyga medarbetarna om att förändringen
  är värdefull och få dem att förstå vilka positiva följder den kan föra med sig.

Vilken lön har en förändringsledare?
För en person som arbetar inom förändringsledning ligger medellönen mellan 40
000 – 65 000:- innan skatt. Vad lönen baseras på beror på arbetsuppgifter,
arbetsgivare och tidigare arbetserfarenhet.

Vilken utbildning krävs för att arbeta med förändringsledning?
Om du vill bli en förändringsledare ska du läsa en utbildning inom
förändringsledning, det kan du göra via både universitet och yrkeshögskolor.
Under utbildningen får du bland annat lära dig hur du ska hantera motstånd i
förändringsarbete, hur du ska använda återkoppling som ett verktyg, hur du ska
kommunicera på rätt sätt för att skapa motivation samt hur du coachar
verksamheten i rätt riktning.

Förändringsledning i praktiken

Förändringsprocessens fördelar
Förändringsledning handlar kort och gott om att förändra för att förbättra.
Arbetet är ofta kopplat till de uppsatta verksamhetsmålen och ska ge
medarbetarna rätt förutsättningar för att uppnå dem.
Det finns många fördelarna med en förändringsprocess. Till exempel kan
förändringen stärka verksamhetens konkurrenskraft, bidra till effektivare
arbetssätt, skapa hållbara strategier eller öka välmåendet på arbetsplatsen.
Man ska inte vara rädd för att förändra. Förändringar är viktiga för att fortsätta
både utveckla och bedriva framgångsrika verksamheter och organisationer.

Utmaningar
De allra flesta personer reagerar instinktivt negativt på förändringar. Förändringar
kan upplevas skrämmande och bli ångestladdade, vilket är en stor orsak till att
många personer som står inför en förändring blir direkt kritiska. Om personen i
fråga i samband med det inte heller känner sig respekterad eller lyssnad till kan
ytterligare motstånd skapas.
En av de största utmaningarna för ledaren är att få medarbetarna att se positivt
på förändringen. Det du som ledare kan börja med är att beskriva processens
olika faser, för att medarbetarna ska känna sig trygga och väl medvetna om vad
som kommer att ske i varje steg.
Det är viktigt att såväl ledaren som alla inblandade har tålamod under
förändringens gång. Nya vanor och rutiner ska implementeras i hela arbetslaget
vilket tar tid och kräver mycket omsorg. Samtidigt är verksamheter och människor
komplexa och förändringsprocesser är med det sagt oförutsägbara. Du som
ledare behöver ha god förståelse för dina egna och andras reaktioner under
förändringen för att fånga upp oroligheter och förebygga missnöje.

Metod för en lyckad förändringsledning
För att lyckas med förändringsarbetet är det viktigt att du som ledare skapar en
kultur som stödjer förändring. Med hjälp av följande tre steg kan du skapa ett
strukturerat arbetssätt som hjälper dig i mål.

 • Förberedelse
  Innan du påbörjar förändringen behöver du ge tid till förberedelsearbetet.
  Du behöver tydligt kommunicera förändringen till samtliga inom verksamheten.
  Berätta vad som kommer att hända, varför det behöver hända och vad målbilden
  med förändringen är. Det är viktigt att alla inblandade parter oavsett roll får en
  bra förståelse för varför förändringen är nödvändig just nu. Kommunicera med
  tydlig och trovärdig fakta för att förstärka allvaret i det du vill säga. Berätta även
  vad som kan ske om förändringen inte genomförs för att skapa ännu mer
  tydlighet.
  Förklara vad målet med förändringen är. Inkludera både hårda och mjuka värden.
  Vad är det för problem som ni står inför idag, hur ska förändringen ändra detta
  och vad kommer det att resultera i?
  I kombination med det måste du också analysera hur den kommande
  förändringen och processen kommer att påverka samtliga inom organisationen.
  En förändring innehåller i majoriteten av fall flera förändringar som ska
  implementeras i verksamheten. Du behöver bedöma om det finns tillräckligt med
  kapacitet inom verksamheten för att genomföra arbetet, samtidigt behöver du ta
  ställning till om ytterligare kapacitet behöver tas in, det kan till exempel vara att
  utbilda personal inom olika områden.
  De förändringar som ska göras får inte heller ske på samma gång. Det är viktigt
  att medarbetarna får tid till att känna in, ställa om och må bra i den process som
  pågår.
  Du ska också ta fram en tydlig plan över hela förändringsarbetet. Planen ska
  bland annat svara på vem som ansvarar för vad, vilka tidsramar det finns att
  förhålla sig till, hur varje aktivitet ska följas upp, vad det finns för stöd till chefer
  och medarbetare, hur ni ska se till att alla är delaktiga i förändringen och vad det
  finns för resurser på plats och vilka resurser ni behöver införskaffa.
 • Genomförande
  Det är av yttersta vikt att du kontinuerligt följer upp hur arbetet går och hur alla
  inblandade mår. Dels för att se till att processen rör sig i den takt som är planerad
  samt för att förebygga att ingen medarbetare mår dåligt.
  Dubbelkolla löpande att alla chefer och medarbetare fortfarande förstår varför
  förändringen är nödvändig och har rätt kunskaper och förutsättningar för att
  arbeta enligt det sätt som förändringen förespråkar.
  För att följa upp förändringen på en verksamhetsnivå kan du se till att ni ligger i
  fas enligt tidsplanen. Du kan även analysera de mätetal som ni förmodligen har
  satt upp.
  För att möta upp medarbetarna kan cheferna till exempel ha regelbundna samtal
  med varje medarbetare, både individuellt och i grupp. Det ger medarbetarna
  möjlighet att löpande lyfta eventuella synpunkter, tankar och idéer som uppstår
  med tiden och du som ledare får samtidigt möjlighet att fånga upp missnöje eller
  eventuella problem i tid.
 • Förstärkning
  Sist men inte minst måste du också förstärka förändringen. Du vill inte att
  organisationen ska falla tillbaka i gamla vanor och arbetssätt när
  förändringsarbetet är klart.
  Kontrollera med cheferna att de följer upp förändringen i teamen, på både
  gruppnivå och individnivå. Låt dem berätta om det krävs ytterligare aktiviteter för
  att förändringen ska bibehållas och fortsätta skapa värde.
  Det är ofta som utbildningar och kommunikation måste förstärkas på nytt inom
  organisationen. Likaså behöver medarbetarna få tid till att träna på sina nya
  färdigheter, samt utrymme till att dela med sig av sina nya erfarenheter till
  varandra. Alla inom organisationen ska reflektera över vad som går bra och vad
  som går mindre bra. Detta för att snabbt identifiera potentiella
  förbättringsåtgärder och göra förändringen ännu mer lyckad.
  Se till att motivera medarbetarna och skapa inspiration till deras nya
  arbetsvardag. Du kan till exempel visa upp tydliga vinster ni uppnått på grund av
  förändringen eller ge konkret återkoppling och beröm för deras ansträngningar.
  Du behöver också vara tydlig med vilka utmaningar ni står inför och hur ni ska
  fortsätta arbeta mot ert mål.

Vill du leda i förändring? Gisys är en trygg och agil arbetsplats för
förändringsledare
Gisys är en trygg arbetsplats som uppbyggd efter tre värdeord: flexibilitet,
leveranssäkerhet och personligt engagemang.
Som förändringsledare på Gisys arbetar du som konsult ute på spännande och
utmanande kunduppdrag där du får vara en del av morgondagens IT-lösningar.
Här kan du bland annat arbeta med förändringsledning inom vården,
fackförbund och försäkringsbolag.

Läs mer om lediga tjänster hos Gisys. https://gisys.se/sok-jobb/